Bibelstudie: Lukas 10, 25-37

Print
Lukas 10, 25-37

25Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26«Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30Jesus tok dette opp og sa: «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 36Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Bakgrunn:

Samaritanerne

En gammel konflikt mellom samaritanene og judeere gjorde at disse to folkegruppene ikke ville ha noen med hverandre å gjøre. Samaritanerne tilba Gud på fjellet Garisim, mens de judeeiske jødene så på tempelet på Sion i Jerusalem som den viktigste helligdommen. Det var også stor uenighet om hvordan man skulle lese skriftene.

Lovkyndig

En slags jurist/advokat/dommer som var opptatt av den jødiske loven.

Prest og levitt

Religiøse ledere i det jødiske samfunn. De var ikke spesielt rike, men de hadde en viktig symbolsk status som ledere i samfunnet.

Renhetsforskrifter

Prester og levitter måtte leve etter strenge religiøse renhetsregler. Renselsesritualer var viktig, og skillet mellom rent og urent preget livet og arbeidet deres. Hvis presten og levitten var på vei til tempelet kunne de ikke være i kontakt med blod eller lik, noe som kunne være årsaken til at de valgte å gå over på andre siden av veien fra den syke mannen.

Gjennomføring:

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers eller en del av teksten.

Spørsmål til samtale:
  • Hvem handler denne teksten om? Lag en oversikt over alle personene som er involvert.
  • Hvordan oppfører de ulike personene seg?
  • Hvorfor reagerte de som de gjorde?
  • Hva tror du Jesus ønsker å fortelle gjennom denne historien?
  • Å elske Gud og elske vår neste henger sammen ifølge Jesus i denne teksten. Hva tror du han legger i det?
  • «Hvem er min neste?», spør den lovkyndige. Hvem er din neste?
  • Hva kjennetegnet en samaritaner på Jesu tid?
  • Hvem er samaritaneren i dag?
  • Hvordan kan fortellingen til Jesus være aktuell for oss i Norge i 2013 og fremover? Hvem hjelper oss?
  • Hvem blir sett på som rene og urene i vårt samfunn i dag?